Nagłówek Drogówki

Branża drogowa zaprasza

W zakresie branży drogowej pracownia obejmuję nastepujacy zakres działań:

Sporządzanie dokumentacji projektowych - projektów budowlanych i wykonawczych, projektów do ZRID w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pozyskaniem decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa dla :

 • dróg publicznych
 • dróg wewnętrznych
 • dróg leśnych
 • dróg i placów zakładowych
 • zjazdów publicznych i indywidualnych
 • parkingów i zatok postojowych
 • skrzyżowań
 • ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych
 • przepustów
 • makroniwelacji i mikroniwelacji terenu
 • boisk i terenów rekreacyjnych

Nasze usługi obejmują także wykonywanie :

 • koncepcji technicznych
 • kosztorysów
 • szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 • projektów stałej organizacji ruchu
 • projektów organizacji ruchu na czas budowy
 • pełnienie nadzorów inwestorskich

Częścią składową wykonywanych dokumentacji projektowych jest dokumentacja geologiczna, geotechniczna i badania, dokumentacja geodezyjna, inwentaryzacja zieleni, raporty o oddziaływaniu na środowisko, studia wykonalności inwestycji, dokumentacja branżowa - sieci wod-kan. gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i konstrukcyjno-budowlana.

Dokumentacje są wykonywane w oparciu o programy specjalistyczne:

 • Autodesk CIVIL3D 2011
 • Autodesk AutoCad LT 2009
 • DrogaN2003
 • GeoAsystent Pro
 • GeoX Kalibronek
 • Pakiet biurowy MS Office 2007

Zapraszamy do współpracy również w formule "Zaprojektuj i wybuduj" firmy wykonawcze.