Nagłówek Drogówki

Branża sanitarna zaprasza

W zakresie branży sanitarnej pracownia obejmuję nastepujacy zakres działań:

Sporządzanie dokumentacji projektowych - projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie budowy, przebudowy, remontu i rozbudowy, pozyskaniem decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa dla :

 • sieci kanalizacji ściekowych grawitacyjnych i tłocznych
 • przepompowni ścieków
 • sieci kanalizacji deszczowych
 • systemów odwodnienia terenu
 • sieci wodociągowych
 • sieci gazowych
 • stacji gazowych
 • wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych
 • technologii kotłowni na paliwa gazowe, olej opałowy, opał stały

Nasze usługi obejmują także wykonywanie :

 • koncepcji technicznych
 • kosztorysów
 • szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 • operatów wodnoprawnych

Częścią składową wykonywanych dokumentacji projektowych jest dokumentacja geologiczna, geotechniczna, dokumentacja geodezyjna, inwentaryzacja zieleni, raporty o oddziaływaniu na środowisko, dokumentacja branżowa - sieci cieplne, drogowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i konstrukcyjno-budowlana. W przypadku indywidualnych rozwiązań
i technologii zapytania kierować na adres e-mail: projektowanie.krec@sykoma.com.pl

Dokumentacje są wykonywane w oparciu o programy specjalistyczne:

 • Autodesk AutoCad LT 2009 i 2010
 • OZC
 • PIPLIFE Inspector
 • Pakiet biurowy MS Office 2003 i 2007

Zapraszamy do współpracy również w formule "Zaprojektuj i wybuduj" firmy wykonawcze.